Online application
  TH | EN

 
Online application
 
สมัครงานกับเรา
องค์ประกอบหลักที่ผลักดันให้ ไอที เอสเซนเชียล ประสบความสำเร็จสู่ธุรกิจการให้บริการด้านไอทีครบวงจร
(Professional IT - Services) นั้น สิ่งสำคัญเริ่มต้นจากพนักงานที่มีความสามารถ รักในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดี
ทั้งต่อองค์กรและต่อลูกค้า ซึ่งกลุ่ม ไอที เอสเซนเชียล มีวัฒนธรรมหลักที่พนักงานยึดถือเป็นหัวใจในการทำงาน ดังนี้

• ดูแลใส่ใจลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
เรารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง และค้นหาวิธีการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร
เพราะความสำเร็จของลูกค้าก็คือ ความสำเร็จของเรา
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่าง
 
     
 
• 1) IT Sales  จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำกรุงเทพฯ
• 2) IT Sales  จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำภาคเหนือ

• 3) Systems Engineer จำนวน  1 ตำแหน่ง
         
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประสบการณ์ในการขาย IT Solutions ขั้นต่ำ 1 ปี
- เงินเดือนขั้นต่ำ 15000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
  ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ พร้อมสวัสดิการอื่นๆ

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประสบการณ์ในการขาย IT Solutions ขั้นต่ำ 1 ปี
- เงินเดือนขั้นต่ำ 15000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น 
  ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ พร้อมสวัสดิการอื่นๆ- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้ด้าน Network และ Windows Server 
  เป็นอย่างดี ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี มีใบรับรองใน
  สาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือนตามประสบการณ์ ไม่รวมค่าน้ำมัน 
  ค่าโทรศัพท์ พร้อมสวัสดิการอื่นๆ

         
 • 4) IT Helpdesk Support จำนวน  1 ตำแหน่ง
   • 5) Support Sales จำนวน 1 ตำแหน่ง
   • 6) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
         
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี 
  ด้านการ support PC ,Notebook , Printer , 
  Scanner , Basic Network , Entry Server
- สามารถประจำที่บางปะอิน จังหวัดอยุธยาได้

  - เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี   
- ประสบการณ์ในการขาย IT Solutions ขั้นต่ำ 1 ปี  
- เงินเดือนตามประสบการณ์ ไม่รวมค่าน้ำมัน 
  ค่าโทรศัพท์ พร้อมสวัสดิการอื่นๆ


   - เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  
 - รับเช็ค วางบิล บันทึกเจ้าหนี้ บันทึกการซื้อ
 - ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้าง
 - บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 - กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - งานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 
     


 


 
1.ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
* 
เงินเดือนที่ต้องการ :
* 
วันที่สามารถเริ่มงานได้
2.ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า :


ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) / Name - Lastname (Thai)
* 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) / Name - Lastname (English)
สถานะการสมรส :วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ :
* 
น้ำหนัก :
ส่วนสูง :
สัญชาติ :
* 
ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร :


ที่อยู่ปัจจุบัน :
* 
โทรศัพท์มือถือ :
* 
โทรศัพท์บ้าน :
อีเมล์ :
* 
รูุปถ่ายผู้สมัคร ( .jpg, .png, .gif)
3.ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ :
* 
สถาบันการศึกษา :
สาขา / วิชาเอก :
ปีที่จบการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
วุฒิการศึกษาก่อนสูงสุด :
สถาบันการศึกษา :
สาขา / วิชาเอก :
ปีที่จบการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
4.ประวัติการทำงาน
1. ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ระยะเวลาทำงาน
ตั้งแต่ :
ถึง :
สาเหตุที่ลาออก :
2. ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน
ระยะเวลาทำงาน
ตั้งแต่ :
ถึง :
สาเหตุที่ลาออก :
5.ความสามารถทางภาษา
ภาษาอังกฤษ :
ฟัง


พูด


อ่าน


เขียน


ภาษาอื่น
ภาษา :
ฟัง


พูด


อ่าน


เขียน


6.ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม :
ระดับการใช้งาน


โปรแกรม :
ระดับการใช้งาน


7.ความสามารถในการขับขี่
มีใบอนุญาตขับขี่ :

มียานพาหนะส่วนตัว :

 
Get Audio Code

 
 
Get Audio Code

 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 18