Career
  TH | EN

Career
 
สมัครงานกับเรา
บริษัทจะสามารถประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญต้องเริ่มต้นจากพนักงานที่มีความสามารถ รักใจการให้บริการ มีทัศนคิตที่ดีทั้งต่อองค์กรและต่อลูกค้า เพื่อมุ่งสู่การให้บริการด้านไอทีครบวงจร ( Professional IT Service ) ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทมีวัฒนธรรมหลักที่พนักงานยึดถือเป็นหัวใจในการทำงาน ดังนี้ 
• ดูแลใส่ใจลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
เรารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มีการแบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด ใส่ใจในรายละเอียดของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งความสำเร็จของลูกค้า ก็คือความสำเร็จของเราเช่นกัน
 
 
   
 
• เป็นมืออาชีพ • ยืดหยุ่นและปรับตัว • ไว้วางใจได้
พนักงานมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจ
ในงานในธุรกิจขององค์กร มีรูปแบบการทำงานที่  
หลากหลายและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
การมีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้การทำงาน
ไม่เคร่งเครียดเกินไป และเมื่อเจอกับปัญหาก็จะพร้อม
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดี
ความซื่อสัตย์ทั้งในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในสิ่งที่ 
ได้รับมอบหมาย รวมถึงคำมั่นสัญญา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
จะทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
 
ตำแหน่งงานว่าง
 
วิธีสมัครงาน
ที่
 
ตำแหน่ง
 
อัตรา

1.
  IT Sales ประจำกรุงเทพฯ   1
  2.   IT Sales ประจำภาคเหนือ
  1
3.
  Systems Engineer  
1
4.
  Support Sale
  1
5.   IT Helpdesk Support ประจำที่บางปะอิน
  1
6.   เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่เอกมัย   1

 
 
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ปรากฎด้านล่างนี้ พร้อมกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้สมัครโดยให้คงสภาพเป็น .pdf
และส่งอีเมล์มาที่ info@ite-th.co.th  กรุณาระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครที่
subject ก่อนส่ง
• ผู้สมัครสามารถแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับการส่งใบสมัครได้
• แนบหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมาให้ครบ 
   - เอกสารแนะนำตนเอง (Resume)
   - สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ (Transcript)
   - ประกาศนียบัตร สำหรับกรณีที่มี (Certificate)
 
       
       
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 8